ติดต่อเรา    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ   

         เบอร์ภายนอก     056-717100  ต่อ 1222

         เบอร์ภายใน       1222

 

 

                            

                                     คุณจิรภา (ภา)   

 

            

         คุณพรรณิสา (เมย์)                          คุณวิไลวรรณ  (แตง)