อัตราค่าขอใช้บริการห้องประชุม ต่อวัน

   ห้องประชุมหมื่นจง  อาคารสำนักงานอธิการบดี (ความจุไม่เกิน 500 คน)  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ราคา 9,000 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1222