อัตราค่าขอใช้บริการหอประชุม - ห้องประชุม - โรงแรม

>> หอประชุมประกายเพชร

>> หอประชุมประกายทอง

>> ห้องประชุมหมื่นจง

>> ห้องประชุมสีทอง

>> ห้องประชุมศรีชมภู

>> ห้องประชุม LC 401

>> ห้องประชุม LC 402

>> โรงแรมช่ออินทนิล