อัตราค่าใช้บริการหอประชุม ต่อวัน

          หอประชุมประกายทอง (ความจุไม่เกิน 1,000 คน/จัดโต๊ะอาหารได้ไม่เกิน 100 โต๊ะ)  ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ราคา 15,000 บาท (ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์เพื่อประดับไฟฟ้าเพิ่มเติมบริเวณนอกหอประชุมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาท  หากขอใช้หอประชุมนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 16.30 น. - 23.00 น. ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับผู้ดูแลหอประชุม - เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง เพิ่มอีกจำนวน 1,000 บาท)

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1222