อาคารหอพักบุคคลากร

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานทรัพย์สินและสวัสดิการ ชั้น กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1222