แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สถานที่/ยืมครุภัณฑ์ (สำหรับบุคคลภายนอก)