กำหนดอัตราค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์