ขั้นตอนการขออนุญาตใช้บริการห้องประชุม(ระบบสายตรง รวม 7 นาที)