Get Adobe Flash player

โครงการคลีนิกการแพทย์แผนไทย

บ้านพักข้าราชการและบุคลากร

Home ประวัติความเป็นมา

ประวัติงานทรัพย์สินและสวัสดิการประวัติความเป็นมา

งานทรัพย์สินและสวัสดิการ

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับการพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์          ซึ่งขณะนั้นงานทรัพย์สินและสวัสดิการยังไม่เกิดขึ้นเป็นหน่วยงาน แต่ได้ไปรวมอยู่กับงานบริหารและธุรการเพื่อทำหน้าที่จองห้องประชุม
ตลอดจนจัดการผลประโยชน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบโดยตรงเรียกว่า งานทรัพย์สินและสวัสดิการ โดยสังกัดส่วนราชการในกองกลางขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ดูแลรับผิดชอบการจัดการทรัพย์สินและการบริหารงาน โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน โดยให้งานทรัพย์สินและสวัสดิการปฏิบัติงานไปตามนโยบายในภาระงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจงานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

     งานทรัพย์สินและสวัสดิการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ คณะ ศูนย์

สำนักต่าง ๆ และหน่วยงานและบุคคลจากภายนอก นับได้ว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ ซึ่งองค์กรนั้นจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ หรือกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตขององค์กรที่เป็นรูปธรรม สามารถดำเนินการได้จริง มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีในอนาคต

    ดังนั้น จึงมีโครงสร้างการจัดการภายใต้การบริหาร การจัดการบุคลากร เทคโนโลยี อาคารสถานที่ที่เอื้อ
ต่อการดำเนินการ รวมทั้งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่มอบแก่บุคลากรและสังคม ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีความ
พึงพอใจและมั่นใจในองค์กร พร้อมทั้งการบริการให้ข้อมูลและค้นหาข้อมูลด้านเอกสารเบื้องต้น และบริการด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                                           จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็นเลิศสายวิชาชีพครู โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษา ฝึกอบรม ตลอดจนไปศึกษาดูงานยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นสำคัญนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมิได้เลย หากมหาวิทยาลัยขาดซึ่งทุนทรัพย์ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ

    งานทรัพย์สินและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชย์โดยรอบให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนำรายได้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปบำรุงการศึกษา ที่พักอาศัยบุคลากร นักศึกษา การคมนาคม ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อันประกอบด้วยสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัยความสะดวกสบาย อย่างทันสมัยเป็นสากล จัดสวัสดิการเพิ่มให้กับบุคลากรและนักศึกษา ทำบุญ บริจาคกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่มีหนังสือขอรับการสนับสนุนทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง และจะเป็นเข็มมุ่งต่อไปในอนาคต    สมดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ


 

              

 

         

New layer...

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterวันก่อน44
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน345
mod_vvisit_counterเดือนนี้1075
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1732
mod_vvisit_counterรวม183656

ออนไลน์ขณะนี้ (20 minutes ago): 2
ไอพีของคุณ: 10.10.10.1
,
วันที่: 22 ก.ย., 2023

ลิงค์หน่วยงาน